نحوه طراحی مقاوم سازی

در این مقاله روش های طراحی مقاوم سازی اورده شده است روش هایی که به ما کمک می کند تا اعضای سازه ای همچون ستون ، تیر ، دیوار برشی و فونداسیون و .... را با ان طراحی کنیم .

مبانی ارزیابی لرزه ای دیوارهای برشی

برای ارزیابی لرزه ای دیوارهای برشی موجود یک سازه مطابق با ضوابط نشریه شماره 360 یا استاندارد ASCE41 در آخرین نسخ، موارد زیر میبایست بررسی شوند:

1- کنترل شوندگی دیوارهای برشی به وسیله خمش یا برش با توجه به حدود ارتفاع کل دیوار، طول دیوار و آرماتورهای خمشی و برشی استفاده شده دردیوارهای برشی
2- حدود نیروهای محوری و برشی دیوار تحت روش تحلیل مورد استفاده برای ارزیابی که به صورت خطی یا غیر خطی اعمال میشود.
3- توجه به محصور شدگی در المان های مرزی دیوار (در صورت وجود) و کنترل میزان محصورشدگی مطابق با الزامات آیین نامه های طراحی بتن نظیر ACI-318
موارد فوق در جداول مختلف استاندارد ASCE 41 ذکر شده است که این جداول در ادامه آورده شده است:
(از آنجاکه عمدتا با دیوارهای برشی با رفتار خمش- کنترل مواجه هستیم جداول مربوط به این دیوارها  آورده شده است)