درباره ما

شرکت مقاوم سازی آسا با هدف بهبود و ارتقاء سطح کیفی و کمی در زمینه مطالعات و تحلیل آسیب پذیری ، بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان های موجود با فعالیت طرح و اجرا تاسیس گردیده است .
در این زمینه ضمن شناسایی و انجام مطالعات زیر بنایی در بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته روز که در بسیاری از کشورهای جهان متداول می باشد دانش فنی و تجربه قابل توجهی را کسب نموده است که در این راستا بیشترین تجربه اجرایی در کشور به همراه مجرب ترین کادر فنی را دارا می باشد .
در ادامه استراتژی فوق الذکر، این شرکت با تشکیل گروه های تخصصی و ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی و پشتیبانی فنی صاحبان تکنولوژی در گسترش آمادگی و فعالیت خود در زمینه اشاره شده کوشا بوده و اقدام نموده است .