ترمیم بتن

ترمیم بتن دچار شن زدگی یا کرموشدگی
ترمیم بتن
اصطلاح ترمیم به اصلاح سازه که ظاهر آن و یا قابلیت بهره برداری اعضای آسیب دیده آن ، ترمیم بخشی یا تمامی الزامات مورد نیاز برای بهره برداری ، توان باربری و در صورت لزوم افزایش پایداری اشاره می کند .
سازه های بتنی به علت بعضی از فرآیندهای ترک خوردگی و خرد شدگی بتن خراب می شوند  روند بنیادین بر این اساس که ترمیم و بهسازی به جای بازسازی صورت گیرد .اگر اعضای سازه ای که طول عمر کمتری نسبت به عمر بهره برداری کل سازه دارند مورد نظر باشند ، بازسازی ، عملیاتی برنامه ریزی شده را ارائه می دهد . با فن آموری های ترمیمی معمولا سلامتی ساختاری و شکل اعضای بتنی بررسی شده ، بتن آسیب دیده برداشته شده و بجای آن بتن جدید قرار می گیرد .

چرا بتن به ترمیم نیاز دارد ؟

1- نواقص
نواقص ناشی از طراحی ، جزئیات نامناسب یا اجرا با مصالح نامناسب باعث کاهش توان باربری در سازه ، خرابی زود هنگام یا پی آمدهایی در شکل ظاهری بنا می شود .
2- آسیب دیدگی
آسیب دیدگی به علت آتش سوزی ، زلزله ، تخریب های شیمیایی ، بارگذاری های افزون بر توان باربری ، ضربه یا نشست پی ، اکثرا منجر به شکست فوری ، پوسیدگی ، ترک خوردگی یا گسیختگی کامل عضو یا سازه ی بتنی می شود .
3- پوسیدگی
بتن وقتی تحت تاثیر محیط های خطرناک قرار می گیرد ، خورده می شود. یتن اشباعی که در معرض سیکل های یخ زدن - آب شدن قرار می گیرد ، نیز ممکن است دچار پوسیدگی شود . نفوذ کلراید از نمک های بدون یخ و آب دریا ، کربناسیون بتن و عمق پوشش ناکافی بتن باعث خوردگی میلگرد می شوند . انبساط منتج شده از خوردگی باعث ترک خوردگی و متورق شدن بتن می شود .
4- تغییر کاربری و تصحیح آیین نامه
وقتی که سازه برای کاربری های جدید در نظر گرفته شود بارگذاری ها تغییر می کند . ارزیابی مورد نیاز و اصلاح سازه به این تغییرات بستگی دارد . در بعضی از موارد افزایش درجه ایمنی مورد نظر آیین نامه ساختمانی موجب می شود که سازه های موجود ملزم به بهسازی شوند .

برای کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت با شماره 09372335529 با ما در  ارتباط باشید .
 
مراحل ترمیم
1- برداشتن تمامی بتن های خراب از سطح عضو سازه ی آسیب دیده
2- برداشتن خوردگی روی فولاد با برس
3- تقویت میلگرد های آسیب دیده ( در صورتی که میلگرد بیش از 15 % سطح مقطع عرضی خود را از دست داده باشد )
4- پاک نمودن سطح کار از گرد و غبار پیش از اجرای ملات ترمیمی
5- اجرای ملات ترمیمی جهت پر نمودن حفرات ( اجرای دستی با ماله و یا شات ) در صورتی که فضای اجرای عملیات عمیق باشد بایستی ملات تعمیراتی در چند مرحله و با فواصل زمانی خاص اجرا گردد .
6- کنترل و نظارت بر سطح نهایی کار

برای کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت با شماره 09372335529 با ما در  ارتباط باشید .