ترمیم بتن

اصطلاح ترمیم به اصلاح سازه که ظاهر آن و یا قابلیت بهره برداری اعضای آسیب دیده آن ، ترمیم بخشی یا تمامی الزامات مورد نیاز برای بهره برداری ، توان باربری و در صورت لزوم افزایش پایداری اشاره می کند .
سازه های بتنی به علت بعضی از فرآیندهای ترک خوردگی و خرد شدگی بتن خراب می شوند  روند بنیادین بر این اساس که ترمیم و بهسازی به جای بازسازی صورت گیرد .اگر اعضای سازه ای که طول عمر کمتری نسبت به عمر بهره برداری کل سازه دارند مورد نظر باشند ، بازسازی ، عملیاتی برنامه ریزی شده را ارائه می دهد . با فن آموری های ترمیمی معمولا سلامتی ساختاری و شکل اعضای بتنی بررسی شده ، بتن آسیب دیده برداشته شده و بجای آن بتن جدید قرار می گیرد .

چرا بتن به ترمیم نیاز دارد ؟

1- نواقص
نواقص ناشی از طراحی ، جزئیات نامناسب یا اجرا با مصالح نامناسب باعث کاهش توان باربری در سازه ، خرابی زود هنگام یا پی آمدهایی در شکل ظاهری بنا می شود .
2- آسیب دیدگی
آسیب دیدگی به علت آتش سوزی ، زلزله ، تخریب های شیمیایی ، بارگذاری های افزون بر توان باربری ، ضربه یا نشست پی ، اکثرا منجر به شکست فوری ، پوسیدگی ، ترک خوردگی یا گسیختگی کامل عضو یا سازه ی بتنی می شود .
3- پوسیدگی
بتن وقتی تحت تاثیر محیط های خطرناک قرار می گیرد ، خورده می شود. یتن اشباعی که در معرض سیکل های یخ زدن - آب شدن قرار می گیرد ، نیز ممکن است دچار پوسیدگی شود . نفوذ کلراید از نمک های بدون یخ و آب دریا ، کربناسیون بتن و عمق پوشش ناکافی بتن باعث خوردگی میلگرد می شوند . انبساط منتج شده از خوردگی باعث ترک خوردگی و متورق شدن بتن می شود .
4- تغییر کاربری و تصحیح آیین نامه
وقتی که سازه برای کاربری های جدید در نظر گرفته شود بارگذاری ها تغییر می کند . ارزیابی مورد نیاز و اصلاح سازه به این تغییرات بستگی دارد . در بعضی از موارد افزایش درجه ایمنی مورد نظر آیین نامه ساختمانی موجب می شود که سازه های موجود ملزم به بهسازی شوند .

برای کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت با شماره 09372335529 با ما در  ارتباط باشید .
 

مراحل ترمیم بتن :

1- برداشتن تمامی بتن های خراب از سطح عضو سازه ی آسیب دیده
2- برداشتن خوردگی روی فولاد با برس
3- تقویت میلگرد های آسیب دیده ( در صورتی که میلگرد بیش از 15 % سطح مقطع عرضی خود را از دست داده باشد )
4- پاک نمودن سطح کار از گرد و غبار پیش از اجرای ملات ترمیمی
5- اجرای ملات ترمیمی جهت پر نمودن حفرات ( اجرای دستی با ماله و یا شات ) در صورتی که فضای اجرای عملیات عمیق باشد بایستی ملات تعمیراتی در چند مرحله و با فواصل زمانی خاص اجرا گردد .
6- کنترل و نظارت بر سطح نهایی کار

 

عوارض شن نما شدن بتن :

  1. کاهش شدید مدول ارتجاعی بتن که در بخش طراحی سازه دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد .
  2. ایجاد منظره نامطلوب و نمای بد در سطح بتن
  3. کاهش چشمگیر مقاومت فشاری ، کششی و خمشی و برشی بتن به حدی که امکان دارد نتوان مقاومت بتن بخش شن نما شده را اندازه گیری کرد و حتی گاها امکان تهیه مغزه نیز در این قسمت ها وجود ندارد .
  4. عدم امکان جذب آب کوتاه مدت و بلند مدت به علت وجود حفرات بزرگ
  5. امکان نفوذ مواد زیان آور ( حمله سولفاتی ، اسیدی و... ) به درون بتن زیاد شده که به بتن آسیب می رساند .
  6. کاهش شدید پیوستگی میان بتن و میلگرد که کاهش چشم گیر ظرفیت باربری قطعه را به همراه دارد و عملا انتقال نیرو ها بدرستی صورت نمی پذیرد همچنین روابط شناخته شده در طراحی سازه های بتن آرمه از اعتبار ساقط می شود .
  7. عدم دوام کافی بتن در محیط هایی که دارای چرخه های یخ بندان و آبشدگی هستند .
  8. افزایش شدت خوردگی میلگردها در اثر کاهش بسیار زیاد مقاومت الکتریکی بتن اطراف آن در منطقه پوشش میلگردها
  9. عدم تشکیل لایه انفعالی در میلگرد واقع در بخش شن نما شده و شروع خوردگی از ابتدای بتن ریزی یا ادامه دادن خوردگی میلگردهای زنگ زده
برای کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت با شماره 09372335529 با ما در  ارتباط باشید .