مشخصات مکانیکی الیاف FRP

تاکنون از سه نوع FRP  یعنی CFRP , GFRP , AFRP برای مقاصد عملی مقاوم سازی استفاده شده است .جدول زیر مشخصات بدست آمده ی مصالح FRP با الیاف تک جهته یا خطی را نشان می دهد . باید یادآور شد که این ارقام و محدوده ها برای مصالح معمول و متداول FRP تهیه شده است و ممکن است محصولی خاص در شرایطی خاص ، مشخصاتی دیگر از خود بروز دهد . همچنین وقتی الیاف دو یا سه جهته باشد ، مشخصات FRP  با آنچه در اینجا درج شده ، متفاوم خواهد بود . نکته دیگری که باید یادآوری کرد این است که در بحث مدول الاستیسیته و مقاومت کششی ، مصالح FRP  در حالتی که بصورت چسباندن تر مورد استفاده قرار می گیرند ، کنترل دقیق ضخامت لایه اجرا شده ، اندکی مشکل است . بنابراین در این حالت ضخامت اسمی لایه FRP در محاسبات مدنظر قرار می گیرد ( بنابراین بسته به اینکه ضخامت چه مقدار در نظر گرفته شود ، مقدار مدول الاستیسیته و مقامت کششی ممکن است خارج از حدودی باشد که در جدول زیر درج شده است.)
مشخصات مکانیکی انواع الیاف

حد نهایی کرنش کششی
(%)

مقاومت کششی
( MPa )

مدول الاستیسیته
(GPa )

جنس

کربن

1/4-2

3500-4800

215-235

با مقاومت زیاد

1/5-2/3

3500-6000

215-235

با مقاومت بسیار زیاد

0/5-0/9

2500-3100

350-500

با مدول زیاد

0/2-0/4

2100-2400

500-700

با مدول بسیار زیاد

شیشه

5

1900-3000

70

E

4/5-5/5

3500-4800

85-90

S

آرامید

4/3-5

3500-4100

70-80

با مدول متوسط

2/5-3/5

3500-4000

115-130

با مدول زیاد