کلیات

اگرچه مقاوم سازی سازه موجود با استفاده از پوشش های بیرونی FRP ، شیوه ی ساده ای به نظر می رسد لیکن عملیات نصب و اجرای درست و مناسب سیستم های FRP ، به نحوی که از اجرای صحیح سازه تقویت شده اطمینان حاصل شود ، ضروری است . از آنجا که فرآیند نصب از یک روش به روش دیگر تفاوت دارد ، لازم است مشخصات مورد نیاز به منظور مقاوم سازی به صورت پوشش بیرونی برای یک سازه مشخص ، بطور روشن و واضح تعریف شود .

ترمیم بتن و آماده سازی زیرکار

رفتار اجزای بتنی که با مصالح FRP مقاوم سازی یا ترمیم شده اند ، بطور قابل ملاحظه ای با وضعیت سطح بتن و آماده سازی مناسب و هموار شدن رویه آن مرتبط می باشند .

ترمیم سطح بتن

لازم است تمام اشکالات موجود در بتن اصلی و بتن زیر کار که ممکن است یکپارچگی سیستم FRP را به مخاطره بیندازد ، قبل از عملیات آماده سازی برطرف شوند .
روش هایی که با جزئیات کامل در ACI 546R و ICRI 03730 اشاره شده ، نحوه ی ترمیم و آماده سازی سطوح بتن را بیان نموده است . عملیات ترمیم بتن باید منطبق با الزامات نقشه های طراحی و مشخصات پروژه انجام شود . لازمست سازگاری مصالح مورد استفاده جهت ترمیم با سیستم FRP مصرفی مورد توجه قرار گیرد .
ادامه دارد